Vårt uppdrag, vision och strategi

I mars 2015 tog Region Skånes kulturnämnd respektive utvecklingsnämnd beslut om en gemensam strategi för film och rörlig bild 2015-2020.

Strategin följdes upp med en handlingsplan rörlig bild: Film, digitala spel och transmedia 2015-2020 som beskriver planerade insatser under planperioden. Beslut om Handlingsplanen togs i oktober 2015.

----------------------------------------------

Film i Skåne har en vision för verksamheten som lyder: ”Skåne är Skandinaviens mest dynamiska filmregioner där film ses som en viktig konst- och kommunikationsform, där en stark och omfattande filmproduktion utvecklar skånska kreatörer och bolag, attraherar nationella och internationella filminvesteringar, skapar uppmärksamhet och bidrar till att ur ett brett perspektiv stärka varumärket Skåne.”

Film i Skåne arbetar utifrån två uppdrag:

- Främjande av filmkulturell verksamhet; i huvudsak finansierat av Kulturnämnden Region Skåne

- Tillväxt i Skåne genom filmproduktion; i huvudsak finansierat genom uppdragsavtal med Film i Skånes ägare Business Region Skåne.

Film i Skåne bildades 1995 och drevs fram till 2001 som en ideell förening. I enlighet med det samarbetsavtal som tecknades 2000 mellan Film i Skåne och Kultur Skåne bildade den ideella föreningen Film i Skåne 2001 ett aktiebolag, Film i Skåne AB. Sedan september 2009 ingår Film i Skåne AB som ett av fyra dotterbolag i Business Region Skåne (BRS) - Region Skånes marknadsföringskoncern ägd av Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.
Verksamheten omfattar två verksamhetsgrenar:

• (sedan 1995) Filmkulturell verksamhet - Regionalt resurscentrum för film

• (sedan 2000) Samproduktionsverksamhet - Regionalt produktionscentrum för film

Båda verksamhetsgrenarna bedrivs på uppdrag av Region Skåne och staten (under perioden 1995-2010 via Svenska Filminstitutet, från och med 2011 via Kultursamverkansmodellen och Svenska Filminstitutet), och finansieras genom verksamhetsbidrag och uppdragsersättning från dessa instanser samt genom egna intäkter och riktade projektstöd. I Business Region Skånes ägardirektiv för Film i Skåne AB slås det fast att: ”Bolaget [Film i Skåne AB] ska i samverkan med Skånes kommuner, näringsliv och andra relevanta aktörer främja filmkulturell och filmpedagogisk verksamhet i Skåne, delta i samproduktion av film samt attrahera filmproduktion till Skåne. Detta ska ske genom konsultativ verksamhet, samproduktion av filmkulturella arrangemang, filmkommissionsarbete, filmstudiodrift, samt investering i filmproduktion som genomförs i Skåne eller produceras av skånska produktionsbolag. Bolaget ska därvid vårda varumärket ‘Skåne’ så att det övergripande målet att stärka marknadsföringen av Skåne uppnås.”

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Film i Skåne
Elis NIlssons väg 12
271 39 Ystad

Malmökontoret
Friisgatan 19 B (OBS! endast besöksadress)

KONTAKTA OSS

FILM I SKÅNE PÅ FACEBOOK

filmiskane logo neg h180

Upp